دل نوشت/ هیچوقت زائر خوبی نبوده ام!

کد خبر: 17288
وارث:
هیچوقت زائر خوبی نبوده ام!


این را حس میکنم وقتی کبوترانت دوری میکنند از کاسه گندمی که در دستان من است...


اما خوب میدانم این گندم ها،هرگز مرا از بهشت نمی رانند.منبع: حرف یار
/م118