شعر/هوای قم شبیه مشهد است با حضور تو...

کد خبر: 71756
سمانه روشنایی

چقدر غصه داشته که پشت در گذاشته

کسی که بر ضریح نقره‌ تو سر گذاشته

بپرس از نگاه خیره‌ای که سال‌ها به توست

چه روزهای سخت را که پشت سر گذاشته

قدم زدم میان صحن تو! همین قدم زدن 

همیشه روی شعرهای من اثر گذاشته

نگاه می‌کنم به آسمان گنبد طلا

که روی شانه‌های شهر بال‌وپر گذاشته

اسیر ترس شب شدن خیال تلخ گم‌شدن

چراغ‌های روشن حرم مگر گذاشته؟

هوای قم شبیه مشهد است با حضور تو

خوشا به حال‌آنکه پا در این سفر گذاشته

شکسته می‌شوم به صحن آینه که می‌رسم

خدا کنار هم چقدر چشم تر گذاشته

خدا محبت تو را درون سینه‌های ما

به‌ پاس گریه‌های مادر و پدر گذاشته