حق نفس

کد خبر: 75847

وارث:


حق خداوند


حق خودت بر تو اینست که کاملا او را در طاعت خدا بگمارى،

 بزبانت حقش را بپردازى 

و بگوشت حقش را بپردازى 

و بچشمت حقش را بپردازى 

و بدست خود حقش را بپردازى و بپایت حقش را بپردازى 

و حق شکمت را بپردازى و حق فرجت را بپردازى، 

و از خدا در این کار یارى جوئى.