حق فرج

کد خبر: 75853

وارث:


حق خداوند

-و اما حق فرجت

 نگهدارى آنست از آنچه حلال نیست برایت

 و کمک گرفتن بر آنست بچشم پوشى از نامحرم 

زیرا که آن  بهتر یاور است، 

و نیز با بسیار یاد مرگ کردن و خود را تهدید نمودن از خوف خدا،

 و از خدا است عصمت و تأیید و جنبش و توانى نیست جز باو.