حق صدقه

کد خبر: 75856

وارث:


حق خداوند


 و اما حق صدقه 

اینست که بدانى این صدقه پس انداز تو است نزد پروردگارت

 و امانت بىنیاز از گواه تو است

 و چون بدین عقیده مند شوى بدان چه در نهانى بسپارى بیشتر اعتماد دارى تا بآنچه آشکار باشد و تو را سزد که بخدا نهانى بسپارى هر چه را خواهى عیان کنى

 و این راز میان تو و او باشد در هر حال و در آنچه به او سپارى از گواهى گوش ها و دیده ها بر علیه او پشتیبانى نخواهى بحساب اینکه به اینها بیشتر اعتماد دارى نه بحساب اینکه در پرداخت سپرده بخدا اعتماد ندارى، 

سپس بصدقه خود بر احدى منت منه 

زیرا که آن براى تو است و اگر بدان منت نهى در امان نیستى که بروز همان کسى گرفتار شوى که بدو منت نهادى

 زیرا این خود دلیل است که تو آن را براى خود نخواستى و اگر براى خود میخواستى بر احدى بدان منت نمینهادى.

 و لا قوه الا بالله.