شعر/ این دختر مولاست همآورد ندارد

کد خبر: 75877
میلاد حضرت زینب (س)
شعر/ این دختر مولاست همآورد ندارد

پائین تر از آنیم ز بالا بنویسیم

یا اینکه بخواهیم شما را بنویسیمما کوزه ی اندیشه یمان کمتر از آن است

تا اینکه بخواهیم ز دریا بنویسیمآنقدر به ما وقت ملاقات ندادند

تا گوشه ی چشمی ز تماشا بنویسیمما را لُلُلُک لُکنت محض آففریدند

تا مدح تو با لهجه ی موسی بنویسیمهر جا که حسین ابن علی حک شده باید

زیرش مددی زینب کبری بنویسیم

*****از وسعت نوری بنویسیم که تابید

ای نقطه ی تاریک حوالی تو خورشیدبسیار شنیدیم ولی کم ز تو گفتند

ناگفته زیاد است اگر هم ز تو گفتندنُه ماه تو در کالبد فاطمه بودی

گاه متولد شدنت عالمه بودیاز چهره ات اینگونه گرفتند نتیجه

هم مادر و هم دختر زهرا ست خدیجهبر روی زمین از تو بگوییم چگونه

ای شیوه ی تفسیر تو در عرش نمونهلب باز کنی هرچه نفس بند می آید

از حنجرت آیات خداوند می آیدپیوند صمیمانه ی دریا زده بر باد

آرامش آمیخته با لهجه ي فریادقول تو فصیح است بدان گونه که زهرا

این غرش شیر است همانگونه که مولا
دستی به در قلعه ی خیبر زد و از جا

لا حول ولا قوه ای وای مبادا...

*****

ای کوفه بخاطر بسپار این عظمت را

در دست اگر تیغ دو صد مرد نداردبرپای اگر از تاختنش گرد ندارد

پیشانی او پارچه ي زرد ندارداین دختر مولاست همآورد ندارد

ای کوفه بخاطر بسپار این عظمت را

*****

گاهی که به ناگاه گذر میکند از راه

با طرز وقاری که بَََرَش کوه شود، کاهخورشید فراروی وی و پشت سرش ماه

جز این نبود منزلت دختر یک شاه


***


ای کوفه چه زود این همه از یاد تو پر زد

این لکه ی ننگ از چه ز دامان تو سرزدزینب که دمی راهی بازار نمیشد

از معجر او باد خبر دار نمیشداکنون به چه جرم است وُِ را کوچه به کوچه...

دشنام ، تماشا، سر بر نیزه، چه و چهاز گریه ی بر دختر حیدر بنویسیم

یک مرتبه خواهر دو برادر بنویسیم

(حسين رستمي)