شعر/مسجد چرا بدون عبا می روی علی؟

کد خبر: 76596
شعر/مسجد چرا بدون عبا می روی علی؟

راضی به هر قضایِ خدا می روی علی
چون نوح سمتِ موج بلا می روی علی

دارم به فتحِ خیبر تو فکر می کنم
با دستهای بسته کجا می روی علی؟

ای سرشناس شهر، برای توخوب نیست!
مسجد چرا بدون عبا می روی علی؟

آشفته حالِ فاطمه ی پشتِ در نباش
قدرِ خودت،به هول و ولا می روی علی

آیینه ی شکسته ی این کوچه ها منم
از من شکسته تر تو چرا می روی علی؟

بی رحمیِ مغیره عجب شمرگونه است!
داری چه زود کرببلا می روی علی!

این کوچه، آخرش ته گودال می رسد
داری میان حرمله ها می روی علی

وحید قاسمی