--- روز بیست و پنجم ماه "رجب"---

کد خبر: 77835
صوت و متن دعای هر روز ماه رجب
   

     


دعای ماه رجب
----روز چهارم ماه
اى كه براى هر خيرى به او اميد دارم و از خشمش در هر شرى ايمنى جويم. 
اى كه مى‏دهد (عطاى) بسيار 
 در برابر (طاعت) اندك اى كه عطا كنى به هركه از تو خواهد!
 اى كه عطا كنى به كسى كه از تو نخواهد و نه تو را بشناسد از روى نعمت بخشى و مهرورزى!
 عطا كن به من به خاطر درخواستى كه از تو كردم همه خوبى دنيا و همه خوبى و خير
 آخرت را و بگردان از من به خاطر همان درخواستى كه از تو كردم همه شر دنيا و شر آخرت را 
زيرا آنچه تو دهى چيزى كم ندارد (يا كم نيايد) و بيفزا بر من از فضلت اى بزرگوار!

* راوى می‏گوید: پس گرفت حضرت امام صادق علیه السلام محاسن شريف‏ خود را با انگشتان دست چپ خود  و خواند اين‏ دعا را به حال التجا و تضرّع که انگشت سبّابه دست راست آن حضرت در این حالت لرزش داشت. و بعد گفت:  
اى صاحب جلالت و بزرگوارى اى صاحب نعمت و جود اى صاحب بخشش و عطا حرام كن محاسنم را بر آتش دوزخ‏!