حکم تماس با نامحرم در تاکسی یا بازار چیست؟

کد خبر: 78740
اگر ترس افتادن به گناه باشد و یا باعث تحریک شهوت و فساد گردد، جایز نیست.

وارث: اصل تردد در مکان‏هاى یاد شده و یا تماس بدن زن و مرد با یکدیگر از روى لباس حرام نیست؛ ولى اگر ترس افتادن به گناه باشد و یا باعث تحریک شهوت و فساد گردد، جایز نیست.(همه مراجع)


تبصره. اگر در تماس بدنى، فشار و اتکا پیدا شود، باید از آن پرهیز شود.

منبع:
آیت الله خامنه‏ اى، استفتاء، س 645 و 491؛آیت الله مکارم، استفتاءات، ج1، س1665؛آیت الله نورى، استفتاءات، ج1، س1031؛آیت الله تبریزى، صراط النجاة، ج2، س1152؛ العروةالوثقى، ج2، (النکاح)، م47؛ دفتر:آیات عظام وحید، بهجت، فاضل، سیستانى و صافى.