پاسخی از آیت الله بهجت: چه کنم که راه اشتغال و ازدواج به رویم باز شود؟

کد خبر: 78823
چند سال است که در کارهایم دچار مشکل می شوم که راه ها به رویم بسته می شود، از جمله در زمینه اشتغال و ازدواج، و هرچه از خدا طلب یاری می کنم، راه مساعدی گشوده نمی شود؟

وارث

* به نظر جنابعالی در چه شرایطی دعا مستجاب است؟

▪ بسمه تعالی، شرط استجابت دعا ترک معصیت است؛ [خداوند متعال میفرماید:] «أوفوا بعهدی أُوف بعهدکم/ وفا کنید به عهد من تا من نیز به عهد با شما وفا کنم»، «فاذکرونی أذکرکم/ یاد کنید مرا تا یاد کنم شما را» و «أدعونی أستجب لکم/ بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را» گاهی مصلحت در غیر تعجیل است و گاهی مصلحت در تبدیل به احسن است؛ داعی خیال می کند مستجاب نشده است و اهل یقین می فهمند.

* چند سال است که در کارهایم دچار مشکل می شوم که راه ها به رویم بسته می شود، از جمله در زمینه اشتغال و ازدواج، و هرچه از خدا طلب یاری می کنم، راه مساعدی گشوده نمی شود؟

▪ بسمه تعالی، زیاد از روی اعتقاد کامل بگویید: «أستغفرالله»، هیچ چیز شما را منصرف نکند غیر از ضروریات و واجبات تا کلیه ابتلائات رفع شود، بلکه بعد از رفع آنها هم بگویید، برای اینکه امثال آنها پیش نیاید. و اگر دیدید رفع نشد، بدانید یا ادامه نداده اید، یا آنکه با اعتقاد کامل نگفته اید. والله العالم.