حجت الاسلام والمسلمین ملایی؛

ﺧﺮوج از ﻣﺤﻮر رﺿﺎﻳﺖ اﻣﺎمﻋﺼﺮ(عج) ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺧﺮوج از زﻧﺪگی اﺳﻼمی ﻣﺤﺴﻮب می شود

کد خبر: 107254
کارشناس برجسته مهدویت گفت: ﺧﺮوج از ﻣﺤﻮر رﺿﺎﻳﺖ اﻣﺎم ﻋﺼﺮ(عج) حتی در رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی زﻧﺪگی، ﺑﻪ ﻧﻮعی ﺧﺮوج از زﻧﺪگی اﺳﻼمی ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻫﻤﺎن ﻣﺮدن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎهلی، ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺼﺮ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
وارث

حجت‌الاسلام و المسلمین «حسن ملایی» با اشاره به اینکه زندگی به سبک منتظرانه ضرورت دارد، گفت: ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ در ﻣﺴﻴﺮ درک اﻫﻤﻴﺖ سبک زﻧﺪگی ﻣﻨﺘﻈﺮاﻧﻪ را ﺣﺼﻮل ﻋﺎقبتی ﺧﻮش  و ﺳﺮﻧﻮشتی نیک داﻧﺴﺖ، درﺳﺨﻨﻲ از اﻣﺎم ﺻﺎدق (ع)  آﻣﺪه اﺳت: «ﻃُﻮﺑﻰ ﻟﺸﻴﻌﺔِ ﻗَﺎﺋﻤﻨَﺎ اﻟْﻤﻨْﺘَﻈﺮِﻳﻦَ ﻟﻈُﻬﻮرِه ﻓﻲ ﻏَﻴﺒﺘﻪ واﻟْﻤﻄﻴﻌـﻴﻦَ ﻟَـﻪ ﻓـﻲ ﻇُﻬـﻮرِه أُوﻟَﺌـﻚ أَوﻟﻴﺎء اللّه الَّذینَ ﻻ ﺧَﻮفﻋﻠَﻴﻬِﻢ  وﻻ ﻫﻢ ﻳﺤﺰَﻧُﻮن» ﺳﻌﺎدت و نیک بختی از آن ﺷـﻴﻌﻴﺎن  ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺎﺳﺖ؛ آﻧﺎن ﻛﻪ در ﻏﻴﺒﺘﺶ، ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻇﻬﻮرش و در ﻇﻬﻮرش، ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮش ﻫﺴـﺘﻨﺪ؛ اﻳﺸﺎن ﻫﻤﺎن اوﻟﻴﺎی الهی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﺮسی دارﻧﺪ و ﻧﻪ اﻧﺪوﻫﮕﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

مدیر گروه اخلاق و تربیت مرکز تخصصی مهدویت قم افزود: بی شک ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻧﺘﻈﺎر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮد، ﭼﺮا ﻛـﻪ در ادﺑﻴـﺎت ﭘﻴﺸـﻮاﻳﺎن دﻳﻦ، اﻧﺘﻈﺎر اﻣﺎم ﻏﺎﻳﺐ، در ﻛﻨﺎر ﻋﻮاملی ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪ و وﻻﻳﺖ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ، سببی ﺑـﺮی ﻗﺒـﻮل اﻋﻤﺎل ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می آﻳﺪ.

 

وی اضافه کرد: یکی از ﻳﺎران اﻣﺎم ﺻﺎدق(ع) می ﮔﻮﻳﺪ: اﻣﺎم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣـﻮد: «أَﻟَﺎ أُﺧْﺒِﺮُﻛُﻢ ﺑِﻤﺎ ﻟَﺎ ﻳْﻘﺒُﻞ الله ﻋﺰﱠوجَّل مِن اﻟْﻌﺒﺎد ﻋﻤﻠًﺎ اِلّا ﺑِﻪ؟ ﻓَﻘُﻠْﺖ: ﺑﻠَﻲ؛ ﻓَﻘَﺎلَ: ﺷَﻬﺎدةُ أَنْ ﻟَﺎ إِﻟَﻪ اِلّا الله و أَنﱠ ﻣﺤﻤﺪاً ﻋﺒﺪه ورﺳﻮﻟُﻪ واﻟْﺈِﻗْﺮَار ﺑِﻤﺎ أَﻣﺮَ اللّه واﻟْﻮﻟَﺎﻳﺔُ ﻟَﻨَﺎ واﻟْﺒﺮَائةُ ﻣﻦْ أَﻋﺪاﺋﻨَﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﻟْﺄَﺋﻤﺔَ خَاصةُ و التَّسلیم ﻟَﻬﻢ واﻟْﻮرع واﻟﺎﺟﺘﻬﺎد والطَّماْﻧﻴﻨَﺔُ واﻟﺎﻧْﺘﻈَﺎر ﻟﻠْﻘَﺎﺋﻢِ؛ ، آﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﻫﻢ ﺑـﻪ آﻧﭽـﻪ ﻛـﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را ﺑﺪون آن ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ؟ﻋﺮض ﻛـﺮدم : ﺑﻠـﻲ؛  ﭘـﺲ اﻳﺸـﺎن ﻓﺮﻣـﻮد: ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﻳﮕﺎﻧﮕﻲ ﺧﺪا و رﺳﺎﻟﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ(ص) و اﻗﺮار ﺑﻪ اواﻣﺮ اﻟﻬﻲ و وﻻﻳﺖ ﻣﺎ و ﺑﺮاﺋـﺖ از  دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ اﺋﻤﻪ و ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻳﺸﺎن ﺑﻮدن و ﺗﻘﻮا و ﺗﻼش و ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﻪ و اﻧﺘﻈﺎر ﺣﻀﺮت ﻗﺎﺋﻢ(عج) .

 

حجت الاسلام والمسلمین ملایی عنوان کرد: ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ است که ﻧﻪ تنها «اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮﻋﻮد» ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﻴﻮه ای ﻣﻄﻠﻮب در ﻋﺼﺮﻏﻴﺒﺖ اﻣـﺎم زﻣﺎن(عج) ﻣﻌﺮفی ﺷﺪه، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ سبک زﻧﺪگی ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﻗﻠﻤـﺪاد و ﺗﺨﻄـﻲ از آن ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

وی در باب انتظار و لزوم اطاعت از اﻣـﺎم زﻣﺎن(عج) در زمان ظهور تصریح کرد: حضرت ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﻴﻢ حسنی از اﻣﺎم ﺟﻮاد(ع)  رواﻳﺖ میﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد: «إِنﱠ اﻟْﻘَﺎﺋﻢ منَّا ﻫﻮاﻟْﻤﻬﺪي الَّذی ﻳﺠِﺐ أَنْ ﻳﻨْﺘَﻈَﺮَ ﻓﻲ ﻏَﻴﺒﺘﻪ و ﻳﻄَﺎع ﻓﻲ ﻇُﻬﻮرِه»؛ ﻗﺎﺋﻢ ﻣـﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻬﺪی(عج) اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر درﻏﻴﺒﺘﺶ و اﻃﺎﻋﺖ در ﻇﻬﻮرش واﺟﺐ اﺳﺖ .

 

این کارشناس برجسته مهدویت خاطرنشان کرد: اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻧﮕﺎﻫﻲ دﻳﮕﺮ و ﺑﺎ درﻧﮓ در ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﺮوف «ﻣﻦ ﻣـﺎت و ﻟﻢ ﻳﻌﺮف اﻣﺎم زﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎت ﻣﻴﺘﺔ ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ » ﺑﻪ دﺳﺖ آورد، زﻳﺮا در اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﻮرانی، ﻋﺎﻗﺒﺖ کسی  ﻛﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻣﺎم زﻣﺎﻧﺶ را ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ و او را ﭘﻴﺸﻮا و ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﻃﺎﻋـﺔ  در ﻃـﻮل زﻧـﺪﮔﻲ و ﺗﻤـﺎم ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﻳﺶ ﻧﺪاﻧﺪ، ﺧﺮوج از دﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻌﺮفی ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮفی کسی  ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺟﺎهلی و ﻏﻴﺮ اﺳﻼمی می ﻣﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ اﺳﻼمی زﻧﺪگی ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ازﻃﺮف دﻳﮕﺮ دﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻧﺪگی ﻣﻮﻓﻖ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻣﺎم ﻣﻌﺼـﻮم(ع) به دﺳﺖ می آﻳﺪ.

 

وی در پایان تاکید کرد: ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺧﺮوج از ﻣﺤﻮر رﺿﺎﻳﺖ اﻣﺎم ﻋﺼﺮ(عج) حتی در رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی زﻧﺪگی،  ﺑﻪ ﻧﻮعی ﺧﺮوج از زﻧﺪگی اﺳﻼمی ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه  ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻫﻤﺎن ﻣﺮدن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎهلی، ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺼﺮ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻳﻦ، ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻼﻛـﺖ ﺣﻘﻴﻘـﻲ اﻧﺴـﺎن؛ ﻟـﺬا ازﻫﻤﻴﻦ رو درﺳﻼم اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖ(عج) را ﺗﻨﻬﺎ راه ﻧﺠﺎت و ﺳﻌﺎدت ﺧﻄﺎب می ﻛﻨﻴﻢ و می گوییم: « اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ اﻟﺬی ﻣﻦ سلک ﻏﻴﺮه ﻫﻠﻚ».

منبع: شبستان


افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.