صبر، زهد، تقوا و رضا در بیان امام شیعیان علی(ع)

کد خبر: 6988
وارث

نهج البلاغه دریای از معرفت و حکمت است. شاید به خاطر مشغله روزانه نتوانیم این کتاب عظیم و عزیز از امامان علی(ع) را ورق بزنیم و به قدر یک حکمت خواندن پای درس امام عزیزمان بنشینیم.

 
قال علی علیه السلام: 
«العجز افه ، و الصبر شجاعه و الزهد ثروه ، و الورع جنه ، و نعم القرين الرضی»
علی علیه السلام فرمودند: ناتوانی آفت است و شکیبایی دلیری. بی میلی به دنیا ثروت است و پرهیزکاری سپر نگاهدارنده از بلا. و حالت رضاو خشنودی از حکم خدا خوب همنشینی است.

/د115