«شمیم شعبان» اثری از گروه الغدیر تهران ویژه اعیاد شعبانیه