جواد مقدم؛ خداحافظ ای سفره سبز افطار دعای سحر با چشای گهربار