شب هفتم محرم/مهدی رسولی؛بزار تشنه بمونم، بزار آبو ببندن