آیا رسول خدا(ص) و امامان(ع)، هنگام دعا کردن دستشان را تکان می‌دادند؟ چرا؟