ابوذر بیوکافی؛ هیأت باید به شکل ساختارهای سنتی خود یعنی سخنرانی و روضه باقی بماند