هزاران شهید و میلیون‌ها انسان بر گردن مسئولان حق دارند