قمی؛ تکلیفی در حوزه مساجد هنوز نداریم/جهاد تبیین ماست‌مالی نیست، روشنگری است