برای مقابله با وسوسه‌های زیادی که به سراغ ما می‌آید چه باید کنیم؟