هیات باید یک نهاد تربیتی و اثرگذار باشد/ هیات‌ها رابط بین دولت و مردم باشند