باید غدیر را به همایشی جهانی تبدیل کنیم/ شاکر تلاش برای غدیر، زهرای مرضیه(س) است