"حسینیه معلی"؛ الگوی برنامه سازی موفق و به دور از کلیشه