بازخوانی یک نامه، شش سؤال استاد قرائتی از دختران ایرانی