منبرهای یک دقیقه ای/حاصل احیا گرفتن در شب نیمه شعبان خشیت در برابر خداونداست.