منبرهای یک دقیقه ای/صدقه انسان را از افتادن در دام خودپرستی و خودخواهی رهایی می دهد