حکم روزه‌داری|احکام مربوط به استفراغ در حالت روزه‌داری