برنامه حرکت دسته‌های عزای امام علی(ع) به سمت مسجد فائق