مراسم شب بیست و سوم ماه رمضان در هیئت حداث الحسین(ع)