آیا در هر شرایطی می‌توان امر به معروف و نهی از منکر کرد؟