منبرهای یک دقیقه ای/ تصویر ما در چشم‌های حسین (ع) است