شرایط پذیرایی موکب‌ها به دلیل ازدحام جمعیت، طبیعی نیست