پیاده‌روی اربعین فرامذهبی است/ وقف زندگی در راه دین و معنویت