پاسخ پویانفر به خواننده لس آنجلسی/ با آل علی هرکه درافتاد، ورافتاد