لزوم داشتن وفای به عهد و بقای زندگی مشترک/ خطبه عقد باید در چه شرایطی خوانده شود؟