خود شناسی مقدمه خدا شناسی است/ مراحل چهارگانه مهجوریت قرآن