مسجدی که به همت هئیتی‌ها ساخته شد/ نوپا اما فعال در امور خیر و تربیت نسل انقلابی