کلیدواژه: دعای افطار

ادعیه هر روز و شب ماه مبارک رمضان

وارث:    یا علی و یا عظیم ... دریافتاللهم ادخل علی اهل القبور السرور دریافتاللهم هذا شهر رمضان دریافتاللهم الرزقنی حج بیتک الحرام دریافتدعای ربنا دریافتدعای افطار دریافت ...

ادعیه هر روز و شب ماه مبارک رمضان

وارث:    یا علی و یا عظیم ... دریافتاللهم ادخل علی اهل القبور السرور دریافتاللهم هذا شهر رمضان دریافتاللهم الرزقنی حج بیتک الحرام دریافتدعای ربنا دریافتدعای افطار دریافت ...

ادعیه هر روز و شب ماه مبارک رمضان

وارث:    یا علی و یا عظیم ... دریافتاللهم ادخل علی اهل القبور السرور دریافتاللهم هذا شهر رمضان دریافتاللهم الرزقنی حج بیتک الحرام دریافتدعای ربنا دریافتدعای افطار دریافت ...

قرائت دعای افطار

با صدای سیدقاسم موسوی قهار

قرائت دعای افطار

با صدای سیدقاسم موسوی قهار

قرائت دعای افطار

با صدای سیدقاسم موسوی قهار