کلیدواژه: فعالیت‌های اجتماعی

فعالیت‌های خدماتی هیأت مکتب الشهداء شهرستان تفت

فعالیت‌های اجتماعی انجام شده توسط هیأت مکتب الشهداء شهرستان تفت از سال 1396 تا 1397