کلیدواژه: اشعار شهادت امام رضا ع

اشعار ویژه شهادت امام رضا(ع)

خاک پای زایر شاه خراسان میشوم یا رضا میگویم و آیینه بندان میشوم هر کجا باشم گدای کوی این آقا منم همچو موسی سایل دستان سلطان میشوم باز هم از لطف این آقا که صاحب سفره است بر سر این سفره جزء ریزه خواران میشوم پنجره فولاد او را در بغل حس میکنم هر زمان دلتنگ عطر و بوی باران میشوم بعد عم...