آیا واقعا تر و خشک با هم می سوزند؟

کد خبر: 69790
خداوند همه مردم را بخاطر عمل عده ای خاص (کم) عذاب نمی کند.
وارث

استاد ما مرحوم آقای برهان می فرمود: اینکه می گویند :«آتش که بیاید تر و خشک با هم می سوزد» درست نیست.

چرا که چوب تر اول مدتی کنار چوب خشک می ماند و خشک می شود و بعد می سوزد.
در یک شهری که عده ای به گناه مشغول هستند اگر خوبان نهی از منکر نکنند مومنین هم مثل فاسقین می شوند و عذاب که بیاید هر دو را می گیرد.

چنانکه پیامبر(صل الله علیه و آله و سلم) فرمود:
خداوند همه مردم را بخاطر عمل عده ای خاص (کم) عذاب نمی کند.
 
مگر اینکه گناه را پشت (گوششان) بیاندازند و بتوانند نهی از منکر کنند و نکنند پس وقتی اینگونه شد خدا همه را عذاب می کند.