حجت‌الاسلام والمسلمین متوسل؛

تا خودسازی نکنیم ظهور در حد آرزویی منتظرانه باقی می‌ماند!

حجت‌الاسلام والمسلمین متوسل با بیان اینکه آماده شدن برای یاری امام عصر(عج) در حلقه‌ها و سطوح مختلف نیازمند خودسازی است، گفت: تا ما انسان‌ها به تقوا نرسیم ظهور صرفاً به عنوان آرزوی منتظرانه باقی می‌ماند.
حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدباقر علوی تهرانی:

علم، دانایی و هوشیاری، رزق و روزی است و هر رزقی به دست خداست

برای انسان خداپرست، سود و صلاح آخرتی اولویت دارد، لذا زندگی دنیایش را در جهت کسب آخرت طراحی می‌کند چون آخرت است که باقی می‌ماند.
سید محمدباقر علم الهدی؛

آثار زیان‌بار فقر فرهنگی و اقتصادی در سبک زندگی اسلامی

اسلام رفع فقر از جامعه اسلامی را از وظایف مسلمانان می داند برای همین پرداخت وجوهات شرعی را واجب کرد تا از این طریق عزت مسلمانان حفظ شود.
حجت الاسلام والمسلمین ملایی؛

ﺧﺮوج از ﻣﺤﻮر رﺿﺎﻳﺖ اﻣﺎمﻋﺼﺮ(عج) ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺧﺮوج از زﻧﺪگی اﺳﻼمی ﻣﺤﺴﻮب می شود

کارشناس برجسته مهدویت گفت: ﺧﺮوج از ﻣﺤﻮر رﺿﺎﻳﺖ اﻣﺎم ﻋﺼﺮ(عج) حتی در رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی زﻧﺪگی، ﺑﻪ ﻧﻮعی ﺧﺮوج از زﻧﺪگی اﺳﻼمی ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻫﻤﺎن ﻣﺮدن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎهلی، ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺼﺮ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

 چندرسانه ای