اگر روزه روز عرفه مانع دعا کردن فرد شود، تقدم با دعا است

کد خبر: 59713
وارث
اساس روز عرفه دعا کردن است تا آنجا که با همه فضیلت روزه در این روز توصیه شده اگر روزه مانع دعا کردن فرد می شود تقدم با دعا است.

بیشتر مشکلات با دعا حل می شود و هیچ دعایی موثر تر از دعایی که از دل شکسته بر می خیزد نیست. هرگز فکر نکنید که دعا بی اثر است بلکه در مراحل مختلف یک کار، دعا باعث گشایش و اتخاذ بهترین انتخاب برای به ثمر رسیدن کار به نحو احسن است.